Calendar obligații fiscale ianuarie 2014

finante-brasovDirecția Generală Regionala a Finanțelor Publice Brașov anunță publicarea de site-ul instituției, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secțiunea Calendar obligații fiscale, a calendarului obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2014:

Data de 10 ianuarie 2014 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 ‘Declarație de mențiuni’, de către plătitorii de TVA, care au avut în 2013 ca perioada fiscală trimestrul calendaristic și au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2013 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna ianuarie 2014), de asemenea pentru depunerea ‘Declarației de mențiuni’ — formular 010, 070 sau 020, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depășirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna decembrie 2013, precum și pentru depunerea formularului 096 ‘Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal’, de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscală este luna, care solicita scoaterea din evidență că plătitor de TVA în condițiile în care nu au depășit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2013, cât și în anul în curs până la data solicitării.

Până cel târziu în 15 ianuarie 2014 este termen pentru depunerea formularului 220 ‘Declarație privind venitul estimat/ norma de venit’ de către persoanele fizice care la sfârșitul anului 2013 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, bifându-se căsuța ‘venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria veniturilor din activități independente’, cu excepția cazurilor în care aceste persoane au realizat și în anul 2013 venituri clasificate în această categorie.

Data de 27 ianuarie 2014 este ultima zi pentru majoritatea obligațiilor declarative și /sau de plata:
— Depunerea formularului 097 ‘Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare’, de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare și care se afla într-una din următoarele situații: au depășit plafonul de 2.250.000 lei în ultima perioadă a anului 2013 (în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la încasare) sau nu au depășit plafonul de 2.250.000 lei dar renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare;

— Depunerea formularului 100 ‘Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat’ pentru obligațiile de plată cu termen lunar, trimestrial și semestrial și plata acestor obligații;

— Declararea (în formularul 100) și plata impozitului pe dividendele distribuite din profitul aferent anului 2012 conform situațiilor financiare aferente anului 2012 aprobate în anul 2013, dar care nu au fost plătite până la 31 decembrie 2013 acționarilor/ asociaților persoane juridice dau fizice (cu excepția scutirilor prevăzute la art. 36 alin. (4) și art. 117 lit. h) din Codul fiscal).

— Depunerea formularului 112 ‘Declarație privind obligația de plată a contribuției sociale, impozitului pe venit și evidentă nominală a persoanelor asigurate’ cu termen lunar și trimestrial și plata acestor obligații;

— Depunerea formularului 208 ‘Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal’ de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru semestrul ÎI 2013);

— Depunerea formularului 224 ‘Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de persoane fizice care desfășoară activitate în România și de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România’, cu termen lunar, pentru declararea și plata impozitului pe venit, de către persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități desfășurate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajați și angajatorii nerezidenți privind declararea și plata contribuțiilor sociale individuale și cele ale angajatorului de angajați prin formularul 112.

— Depunerea formularului 300 ‘Decont de taxa pe valoarea adăugată’ de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic și plata TVA-ului datorat;

— Depunerea formularului 301 ‘Decont special de taxa pe valoarea adăugată’ și plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/ nu au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA cf. art. 153 1 Cod fiscal, dacă achizițiile au avut loc în luna decembrie 2013 !

— Depunerea formularului 307 ‘Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/ corecția ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată’;

— Depunerea formularului 311 ‘Declarație privind taxa pe valoarea adagata colectata datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) — e) sau g) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal’ pentru declararea, de către contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) — e) sau g), a TVA colectata aferenta livrărilor de bunuri/ prestărilor de servicii și/ sau achizițiilor de bunuri și/ sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligați la plata TVA, pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în luna decembrie 2013.

— Depunerea formularului 390 VIES ‘Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare’, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări și achiziții intracomunitare, prestări și achiziții de servicii intracomunitare prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum și livrări și achiziții în cadrul unei operațiuni triunghiulare, a căror exigibilitate a intervenit în luna decembrie 2013;

— Depunerea formularului 394 ‘Declarație informativă privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național’ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioada fiscală la TVA este luna. trimestrul sau semestrul calendaristic;

— Depunerea formularului 094 ‘Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent’ în care se declară cifra de afaceri obținută sau, după caz, recalculata, pentru anul 2013, de către persoanele impozabile care în anul fiscal 2013 au avut perioada fiscală la TVA trimestrul și au realizat în cursul anului o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/ sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro și care cuprinde o mențiune referitoare la faptul că nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul 2013, în vederea menținerii pentru anul fiscal 2014 a perioadei fiscale trimestriale la TVA;

— Comunicarea de către plătitorii de TVA cu regim mixt a pro-ratei provizorii pe care o vor aplica în anul 2014, precum și modul de determinare a acesteia și comunicarea de către plătitorii de TVA cu regim mixt a deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobată anterior la cererea lor de Ministerul Finanțelor Publice;

— Depunerea formularului 010 de către persoanele juridice care în anul 2013 au fost plătitoare de impozit pe profit și veniturile realizate nu au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro și îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute la art. 1121, pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau de către persoanele juridice care în anul 2013 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozit pe profit, în următoarele situații: venituri realizate au depășit echivalentul în lei a 65.000 euro în cursul lunii decembrie 2013 (în acest caz se va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la 1 februarie 2013) sau au realizat venituri din consultanta în cursul lunii decembrie 2013 (în acest caz se datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul IV 2013).

— Depunerea declarației de mențiuni formular 010/ 070 de către plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor care, conform art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, au obligația declarării și platii trimestriale a impozitului pe venit și contribuțiilor sociale cuprinse în D112, dar optează pentru declararea și plata lunară a acestor obligații sau pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună, de către plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor care au obligația declarării și platii lunare a impozitului pe venit și contribuțiilor sociale cuprinse în D112, întrucât nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pentru declararea și plata trimestrială a acestor obligații.

— Depunerea declarației de mențiuni formular 010 de către persoanele impozabile care, în anul fiscal 2013, au avut obligații declarative lunare la TVA, dar au realizat în cursul anului 2013 o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/ sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro și care ca nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul 2013, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligației declarative trimestriale sau de către persoanele impozabile care, în anul fiscal 2013, au avut obligații declarative trimestriale la TVA, dar au realizat în cursul anului 2013 o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/ sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014. a obligației declarative lunare;

— Depunerea formularului 220 ‘Declarație privind venitul estimat/ norma de venit’ de către: persoanele fizice care începând cu anul fiscal 2014 optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă care: în anul 2013 au fost impozitate la normă de venit, în anul 2013 au obținut venituri din închirieri impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli. Opțiunea este obligatorie 2 ani fiscali consecutivi și se considera reînnoita pentru o nouă perioadă de 2 ani dacă nu se solicita revenirea la normă de venit/ cota forfetara de cheltuieli în cazul veniturilor din închirieri și din drepturi de proprietate intelectuală. Persoanele fizice care în anul 2013 au fost impozitate la normă de venit și au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal 2014 sunt obligați pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

— Depunerea formularului 220 ‘Declarație privind venitul estimat/ norma de venit’ de către contribuabilii care solicita revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la încheierea perioadei de 2 ani consecutivi în care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

— Depunerea formularului 220 ‘Declarație privind venitul estimat/ norma de venit’ de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 — 5 camere inclusiv, datorând un impozit pe venitul stabilit ca norma anuală de venit.

— Depunerea formularului 220 ‘Declarație privind venitul estimat/ norma de venit’ de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 — 5 camere inclusiv, care optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

— Depunerea formularului 012 ‘Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plata a impozitului pe profit’, de către contribuabilii care optează pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Opțiunea este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi. Ieșirea din sistemul anual de declarare și plata a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

— Depunerea formularului 600 ‘Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii’ de către persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale și membrii întreprinderilor familiale), cele care desfășoară profesii libere, persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabilă în partida simplă, în vederea stabilirii obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale. Nu au obligația depunerii formularului 600 contribuabilii al căror venit net realizat în anul 2013 sau valoarea lunară a normelor de venit, după caz, este sub nivelul minim de 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Persoanele fizice care nu se mai încadrează în niciuna din situațiile menționate mai sus sau se afla în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) — c), pct. ÎI, III și V din Legea nr. 263/ 2010, sau sunt asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, depun formularul 601 ‘Cerere de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale’, în vederea scoaterii din evidenta fiscală privind contribuția de asigurări sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *