Codul Fiscal de la 1 iulie 2010

Noul Cod Fiscal, in vigoare din 1 iulie 2010 – BusinessLive va prezinta OUG privind modificarea Codului Fiscal si noile impozite.

Noul Cod Fiscal, cu modificarile aduse prin largirea bazei de impozitare, va intra in vigoare incepand cu luna iulie 2010. Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal prevede reducerea la 20% din venitul brut a cotei de cheltuieli deductibile calculata la drepturile de proprietate intelectuala, impozitarea tichetelor de masa si a jocurilor de noroc. Persoanele care detin mai multe case, vor plati o taxa de solidaritate in valoare de 50% pana la 200% din impozit. De asemenea, potrivit OUG, vor fi impozitate si platile compensatorii.

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal prevede ca taxarea va fi introdusa incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Textul ordonantei de modificare a Legii 571/2003 si noul cod fiscal este publicat mai jos:

OUG de modificare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, valabila de la 1 iulie 2010

In temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 2 se introduc doua noi paragrafe cu urmatorul cuprins:

˝Orice activitate poate fi reconsiderata drept activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul din urmatoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;

c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

d) platitorul de venituri suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

e) platitorul de venituri suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;

f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta se aplica regulile de determinare a impozitului si a contributiilor sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.˝

2. Dupa alineatul (12) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (13), cu urmatorul cuprins:

˝(13) Orice activitate poate fi reconsiderata drept activitate dependenta in conformitate cu principiul prevalentei economicului asupra juridicului, daca sunt indeplinite criteriile prevazute la art. 7, alin. (1), pct. 2.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.˝

3. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abroga.

4. Alineatul (3) al articolului 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.˝

5. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝Art. 32 Pierderi fiscale externe

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau este situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe

fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.˝

6. Capitolul VI al titlului II ˝Impozitul pe profit˝, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL VI – Impozitul pe dividende

Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

Art. 36 – (1) O persoana juridica romana care distribuie/ plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut, catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.

(3) Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:

a) unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora, inclusiv;

b) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

c) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.˝

7. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, art. 371, cu urmatorul cuprins:

˝Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate

Art. 371 – (1) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate, inregistrate pana la 31 decembrie 2009 inclusiv, se recupereaza potrivit prevederilor in vigoare pana la aceasta data.

(2) Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, se determina luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate de la inceputul anului fiscal.˝

8. Dupa alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

˝(21) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.˝

9. La articolul 50 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝a) o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut;˝

10. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul

cuprins:

˝a) o cheltuiala deductibila egala cu 25% din venitul brut;˝

11. La articolul 52, alineatul (1), litera f) si alineatul (2), litera b) se abroga.

12. Alineatul (3) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.˝

13. La articolul 55 alineatul (3), dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. h), cu urmatorul cuprins:

˝h) tichete cadou acordate potrivit legii;˝

14. La articolul 55, alineatul (4), literele a1), a2), j) si k) se abroga.

15. La articolul 55 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;˝

16. La articolul 65, alineatul (2), literele a) si c) se abroga.

17. Dupa alineatul (41) al articolului 66 se introduce un nou alineat, alin. (42), cu urmatorul cuprins:

˝(42) Determinarea castigului/pierderii potrivit alin. (1) – (3) revine fiecarui intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau platitor de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie.˝

18. Alineatul (5) al articolului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(5) Castigul net /pierderea neta se determina la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net determinat /pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriale.˝

19. Dupa alineatul (5) al articolului 66 se introduce un nou alineat, alin. (51), cu urmatorul cuprins:

˝(51) Castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului si este egal cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv.

Castigul net anual impozabil /pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se determina ca diferenta intre castigul net anual/pierderea neta anuala diminuat cu pierderile reportate din anii fiscali anteriori. Castigul net anual impozabil/pierderea neta anuala se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere.

20. Alineatul (6) al articolului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;

b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 ale lunii urmatoare trimestrului;

c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru fiecare contribuabil.

21. Dupa alineatul (6) al articolul 66 se introduce un nou alineat, alin. (61), cu urmatorul cuprins:

˝(61) Procedura de aplicare a prevederii alineatului (6) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.˝

22. Dupa alineatul (1) al articolului 67 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

˝(11) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente precum si cele la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010 se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont.˝

23. Alineatul (2) al articolului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(2) Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile.˝

24. Alineatul (21) al articolului 67 se abroga.

25. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%.

Obligatia calcularii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala, in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru, prin luarea in calcul a impozitului stabilit la sfarsitul trimestrului anterior.

Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala, in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, catre bugetul de stat.

Impozitul de plata/ de restituit se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru si plata anticipata aferenta trimestrului anterior.˝

26. La articolul 67 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a1), cu urmatorul cuprins:

˝a1) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%, pe baza declaratiei de impunere. Obligatia calcularii si virarii impozitului pe castigul net anual impozabil datorat, revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere depusa, potrivit prevederilor art.83. Impozitul anual de plata/ de restituit se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV.

27. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii

si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre

contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7).˝

28. Alineatul (5) al articolului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(5) Pierderea neta anuala din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia de impunere anuala se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.˝

29. Dupa alineatul (10) al articolului 67, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

˝(11) La calculul castigului net si a impozitului aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli.

– pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 se determina castigul net//pierderea neta aferent acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual /pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si respectiv 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.

Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010. Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual impozabil aferent anului 2011.

Obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in perioada respectiva.

– pentru perioada 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010 prevederile art.66, alin.(5), (51), (6) si art.67, alin.(3), lit.a) si a1) si alin.(5) se vor aplica corespunzator incepand cu 1iulie 2010.˝

30. Alineatul (2) al articolului 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

˝(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net.Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.˝

31. Dupa alineatul (6) al articolului 82 se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:

˝(7) In situatia rezilierii in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.˝

32. Dupa alineatul (1) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

˝(11) Declaratia de impunere se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art.63, alin.(2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art.82, alin. (7).˝

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *