Declarația comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Populare Chineze privind cooperarea bilaterală în noile circumstanțe

victor_ponta_li_keqiang_02__7_2013_58414600La invitația domnului Victor Ponta, prim-ministru al României, domnul Li Keqiang, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a efectuat o vizită oficială în România în intervalul 25 — 28 noiembrie 2013.

În cursul vizitei, cele două părți au purtat discuții prietenești, sincere și pline de spirit constructiv privind relațiile bilaterale și probleme regionale și internaționale de interes comun, ajungând la un larg consens. Cele două părți dau o înaltă apreciere rezultatelor vizitei, considerând că această vizită are o importanță deosebită pentru aprofundarea în continuare a cooperării bilaterale în noile circumstanțe. Cele două părți declară de comun acord următoarele:

În cei 64 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, raporturile dintre România și China s-au dezvoltat constant, înregistrând rezultate fructuoase în toate domeniile de cooperare. Cele două țări au avut permanent o viziune strategică asupra dezvoltării relațiilor bilaterale, considerându-se reciproc drept prieteni buni și parteneri buni și sinceri, care cooperează în avantajul ambelor părți. Relațiile de Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare dintre România și Republica Populară Chineză pot fi apreciate drept un exemplu de relații inter-statale în perioada actuală.

Cele două părți consideră că, indiferent de schimbările care se pot produce pe plan internațional și în situația internă din cele două țări, prietenia tradițională dintre România și China se bucură constant de sprijinul deplin și larg al celor două țări și popoare, constituind tezaurul lor comun și un fundament substanțial pentru consolidarea dialogului politic și a cooperării pragmatice în plan economic și comercial și pentru aprofundarea schimburilor inter-umane în cadrul Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare dintre cele două țări.

Cele două părți reafirmă că respectarea suveranității și integrității teritoriale ale celeilalte părți și luarea în considerare a intereselor cheie și preocupărilor majore ale fiecărei părți constituie trăsături intrinseci ale prieteniei tradiționale dintre România și China. Partea română va continua ca și până acum să aplice ferm politica unei singure Chine și să sprijine cauza reunificării Chinei. Partea chineză acordă o înaltă apreciere acestui fapt.

Cele două părți consideră că popoarele lor depun eforturi pentru a deveni prospere și puternice prin explorarea unor căi de dezvoltare în concordanță cu situația națională proprie, se respectă și sprijină reciproc în acest proces. Partea română dă o înaltă apreciere rezultatelor obținute de China în ultimele decenii în dezvoltarea sa economică și socială și sprijină obiectivul formulat de partea chineză de aprofundare cuprinzătoare a reformei. Partea chineză dă o înaltă apreciere rezultatelor obținute de România în dezvoltarea sa economică și socială.

Cele două părți consideră că aprofundarea în continuare a relațiilor de Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare dintre România și China corespunde aspirațiilor și intereselor fundamentale ale celor două țări și popoare și sunt decise ca, pe baza principiilor respectului reciproc, egalității și avantajului reciproc, să îmbogățească conținutul prieteniei tradiționale sino-române, să dezvolte și mai mult cooperarea reciproc avantajoasă și să promoveze prosperitatea celor două țări.

Cele două părți subliniază că anul 2014, în care se împlinesc 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 10 ani de la constituirea relațiilor de Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare, reprezintă un moment important în evoluția relațiilor româno-chineze și au decis să folosească această ocazie pentru a extinde cooperarea bilaterală în plan politic, economic, comercial, al schimburilor inter-umane și în alte domenii și să acționeze intens pentru ridicarea relațiilor bilaterale la un nivel superior.

Cele două părți subliniază că dialogul politic la nivel înalt are o importanță deosebită pentru aprofundarea înțelegerii și încrederii reciproce între cele două țări și impulsionarea dezvoltării în continuare a relațiilor bilaterale. În acest scop, cele două părți își vor intensifica contactele bilaterale la nivel înalt și vor folosi oportunitățile oferite de conferințele internaționale și alte reuniuni pentru a efectua schimburi de vederi în probleme de interes comun.

Cele două părți consideră că trebuie să aprofundeze în continuare cooperarea în domeniile economic, comercial, financiar-bancar, construcției infrastructurii, energiei, agriculturii, științei și tehnologiei, telecomunicațiilor, tehnologiei informatice, protecției mediului, turismului și în alte sectoare și salută cu satisfacție semnarea cu prilejul acestei vizite a mai multor documente bilaterale destinate punerii în practică a obiectivelor de cooperare convenite. Cele două părți vor adopta măsurile necesare pentru a impulsiona firmele din cele două țări să valorifice condițiile și posibilitățile de cooperare oferite de programele de dezvoltare ale economiilor țărilor lor.

Partea română salută participarea companiilor chineze la proiecte investiționale în diverse domenii în România și le va asigura condiții egale derulării acestora, conform legislației în vigoare. Partea chineză dă o înaltă apreciere măsurilor adoptate de partea română pentru simplificarea procedurilor de viză pentru oamenii de afaceri chinezi care se deplasează în România, sprijină în continuare firmele chineze să se deplaseze în România pentru investiții și afaceri și încurajează implicarea activă a firmelor românești în proiecte de dezvoltare ale Chinei.

Cele două părți sunt de acord ca, în continuare, Comisia mixtă economică inter-guvernamentală să joace un rol de coordonare și îndrumare, să întărească rolul Grupului de lucru în proiecte de infrastructură din subordinea Comisiei mixte, oferind condiții prielnice pentru ca firmele din cele două țări să desfășoare o cooperare pragmatică.

Cele două părți consideră că întărirea schimburilor inter-umane reprezintă una dintre modalitățile importante de creștere a înțelegerii reciproce și de dezvoltare durabilă a relațiilor bilaterale. Cele două părți își vor spori eforturile pentru a sprijini colaborarea directă dintre organizațiile și structurile de resort în vederea intensificării și diversificării relațiilor culturale, educaționale, cu precădere în învățământul superior și cercetarea tehnico-științifică, și în alte domenii. Cele două țări au decis ca în 2014 — an cu semnificație deosebită — să organizeze o serie de activități, inclusiv de promovare a schimburilor de cercetători și experți în domenii de interes comun, înființare de tabere de creație ale tinerilor și de rețele de comunicare între reprezentanții elitelor intelectuale, festivaluri de filme și artă.

Cele două părți sunt de comun acord că formatul de cooperare China — țările Europei Centrale și de Est oferă noi oportunități pentru dezvoltarea în profunzime a relațiilor bilaterale. Această cooperare corespunde aspirațiilor comune și intereselor fundamentale ale popoarelor Chinei și țărilor Europei Centrale și de Est, este benefică promovării cooperării în toate domeniile dintre China și țările Europei Centrale și de Est și impulsionează dezvoltarea largă și echilibrată a relațiilor dintre China și Uniunea Europeană. Partea chineză acordă o înaltă apreciere sprijinirii și impulsionării de către România a cooperării dintre China și țările Europei Centrale și de Est și prețuiește eforturile mari făcute de România pentru organizarea reuniunii liderilor din China și țările Europei Centrale și de Est.

Cele două părți consideră că Uniunea Europeană și China sunt forțe strategice importante pe scena internațională, sunt parteneri importanți de cooperare pentru promovarea păcii, prosperității și stabilității în lume și pentru întâmpinarea provocărilor globale. Ambele părți susțin dezvoltarea robustă a Parteneriatului Strategic Cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză, salută rezultatele Summitului UE-China de la Beijing și decid să contribuie mai intens la impulsionarea dezvoltării relațiilor dintre Uniunea Europeană și China. Partea chineză acordă o înaltă apreciere rolului pozitiv jucat de România în Uniunea Europeană și în relațiile dintre China și Uniunea Europeană.

Cele două părți consideră că multi-polarizarea lumii actuale și globalizarea economică se dezvoltă în profunzime, diversitatea culturală și informatizarea societăților avansează în continuare, iar diverse probleme și provocări apar permanent. În noile circumstanțe, fiecare parte trebuie să-și întărească comunicarea, coordonarea și cooperarea pragmatică, să contribuie la pacea trainică și prosperitatea comună pe glob.

Cele două părți reafirmă respectarea strictă a scopurilor și principiilor ‘Cartei Organizației Națiunilor Unite’ și a principiilor de drept internațional unanim recunoscute. Cele două părți sprijină Organizația Națiunilor Unite să se manifeste drept organizația internațională inter-guvernamentală cu cea mai largă reprezentativitate pe glob și să își asume responsabilitatea esențială în salvgardarea păcii și securității în lume și pentru identificarea soluțiilor adecvate pentru a răspunde oricărei amenințări la adresa păcii și stabilității pe glob. Cele două părți sprijină întărirea colaborării dintre Organizația Națiunilor Unite și organizațiile regionale și subregionale.

Cele două părți se opun ferm oricărei forme de terorism și sunt dispuse să-și întărească cooperarea anti-teroristă și să promoveze în comun cooperarea anti-teroristă internațională. Cele două părți vor continua să își întărească colaborarea privind prevenirea schimbărilor climatice și promovarea dezvoltării durabile.

credit foto
comunicat de presa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *